Orange button®oud

GENEREERT AUTOMATISCH BRANDWERENDE AFDICHTINGEN IN BIM

SLIM BOUWEN

Onder slim bouwen verstaan wij een manier van samenwerken in de bouw waarbij de werkvoorbereiding en engineering grotendeels geautomatiseerd zijn en waarbij deze manier van bouwen leidt tot hogere kwaliteit, lagere kosten en minder verbruik van materialen voor de gehele bouwketen.

REDUCEERT KOSTEN VAN BRANDWERENDE AFDICHTINGEN DOOR SLIMME ENGINEERING VOORAF

KOSTEN OMLAAG

In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een sparingsmaat advies verwerkt. Als de engineering vanuit het voortraject door ons wordt uitgevoerd, zal ORANGE BUTTON® de meest voordelige en gecertificeerde afdichtingsystemen met bijbehorend sparingsmaat advies ontwerpen in BIM.

GEEFT SPARINGSMAAT ADVIES VOOR EEN OPTIMALE AFDICHTING

ADVIES SPARINGEN

Een juiste afmeting van de sparing is onlosmakelijk verbonden met een gecertificeerde manier van brandwerend afdichten. Een te grote of te kleine sparing in de praktijk kan ertoe leiden dat een installatie niet exact volgens geldende eisen en normeringen afgedicht kan worden en vooral te duur wordt. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een sparingsmaat advies verwerkt.

VERBETERT DE KWALITEIT VAN BRANDWERENDE AFDICHTINGEN DOOR STANDAARD ADVIES

KWALITEIT OMHOOG

Een gecertificeerde brandwerende afdichting is alleen mogelijk met een juiste opbouw van constructie en een juiste ophanging en montage van de installatie.  In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON®  zit standaard een advies verwerkt betreffende opbouw van de constructie en ophanging van de installatie.

GEEFT ADVIES OVER OPBOUW VAN WANDEN EN VLOEREN

ADVIES OPBOUW CONSTRUCTIE

Naast een juiste afmeting van een sparing is een juiste opbouw en dikte van een constructie bepalend of een installatie door een brandscheiding op een gecertificeerde manier kan worden afgedicht. Bij flexibele wanden dient een grote sparing in de dagkant minimaal verstevigd te worden met C-profielen om de brandwerendheid van de wand in combinatie met de afdichting te kunnen garanderen. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een advies verwerkt betreffende opbouw van constructie.

GEEFT ADVIES OVER POSITIE EERSTE OPHANGPUNT INSTALLATIE

ADVIES OPHANGING INSTALLATIE

Een installatie die door een brandscheiding wordt gevoerd moet op een juiste manier worden ondersteund en/of opgehangen. Deze manier en positie van ophanging moet in de praktijk zijn uitgevoerd conform de voorschriften zoals vermeld in het rapport van het brandwerend afdichtsysteem. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een advies verwerkt over de juiste positie van het eerste ophangpunt.

STIMULEERT DUURZAAM BOUWEN DOOR ADVIES SPARINGEN

DUURZAAM BOUWEN

Met ORANGE BUTTON® streven wij ernaar om de meest voordelige en gecertificeerde afdichtsystemen te ontwerpen en toe te passen binnen uw project. In het ontwerp wordt rekening gehouden met een optimale sparingsmaatvoering voor het juiste verbruik aan materiaal. Overmaatse sparingen gepaard met veel materiaalverbruik behoren tot de verleden tijd.

& ONDERHOUD

Na oplevering van een project vinden er vaak mutaties plaats waarbij brandscheidingen worden doorbroken en/of beschadigd. Om de brandwerendheid van de brandscheidingen te kunnen garanderen dienen deze doorbrekingen en/of beschadigingen te worden hersteld. Met behulp van ORANGE BUTTON® kunnen wij vanuit het voortraject slimme oplossingen adviseren in BIM die onderhoudswerkzaamheden aan brandwerende afdichtingen in de praktijk tot een minimum kunnen beperken. Denk hierbij aan de HILTI CFS-SL GA brandwerende sleeve voor het afdichten van afzonderlijke kabels en kabelbundels.

& OpenBIM IFC

OpenBIM IFC is een bestandsvorm die binnen de bouw als standaard wordt gehanteerd. Met ORANGE BUTTON® worden brandwerende afdichtingen vanuit Revit standaard geëxporteerd in OpenBIM IFC. Indien de bronbestanden niet gebaseerd zijn op Revit is het nu ook mogelijk om brandwerende afdichtingen automatisch in BIM te genereren door simpelweg IFC bestanden aan te leveren.

& BIM BASIS ILS

Het op een eenduidige manier uitwisselen van informatie heeft vele voordelen binnen de bouw. Op deze manier spreken wij allemaal dezelfde taal en kan informatie efficiënter en effectiever geborgd en hergebruikt worden. Een van deze basisafspraken is objecten voorzien, indien van toepassing, van de eigenschap FireRating. Het correct aangeven van brandwerendheid in wanden en vloeren is een van de basisafspraken waarop ORANGE BUTTON® ontwikkeld is. Zie onderstaande link voor meer informatie omtrent de BIM Basis ILS.

BIM basis ILS (Nederlands, v1.0)

& INTERNATIONALE AMBITIE

ORANGE BUTTON® is van oorsprong opgezet om de internationale markt te kunnen bedienen. Alle brandwerende voorzieningen zijn gebaseerd op European Technical Approvals en voldoen aan Europese normeringen.  Dit houdt in dat wij ook op internationaal niveau kunnen opereren. Voor meer informatie omtrent de internationale mogelijkheden, neem gerust contact met ons op of bezoek onze internationale website op www.orangebutton.co.uk

ORANGE BUTTON®

creëert een compleet nieuwe aanpak in brandveilig bouwen, die betaalbaar en schaalbaar is.
0
+
BIM AANVRAGEN
0
+
TEVREDEN OPDRACHTGEVERS